Gdzie uzyskać dokumenty

W celu ułatwienia Państwu zgromadzenia wymaganych dokumentów poniżej przedstawiamy zestawienie miejsc gdzie można część z nich uzyskać.

 1. ZAŚWIADCZENIE WYDANE PRZEZ NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W TRYBIE ART. 19 UST. 6 USTAWY O PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN:
  Dokument ten wydawany jest co do zasady w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na miejsce położenia nieruchomości (lokalu/spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu/działki).
  We Wrocławiu właściwość miejscową Urzędów Skarbowych można znaleźć tu:
  www.wroclaw.pl/urzad-skarbowy-wroclaw-wyszukiwarka
   
 2. ZAŚWIADCZENIE O BRAKU ZAMELDOWANYCH OSÓB W LOKALU/BUDYNKU MIESZKALNYM:
  Dokument ten można uzyskać w Urzędzie Gminy (Urzędzie Miasta i Gminy/Urzędzie Miejskim) właściwym ze względu na położenie lokalu/budynku mieszkalnego.
  Dla lokali/budynków mieszkalnych położonych we Wrocławiu dokument ten można uzyskać w Wydziałach Spraw Obywatelskich Centrów Obsługi Mieszkańca Urzędu Miejskiego:
 3. WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI W PLANIE / ZAŚWIADCZENIE O JEGO BRAKU:
  Dokumenty te można uzyskać w Urzędzie Gminy (Urzędzie Miasta i Gminy/Urzędzie Miejskim) właściwym ze względu na położenie działki.
  Dla działek położonych we Wrocławiu dokumenty te można uzyskać w Wydziale Architektury Centrum Obsługi Mieszkańca II Urzędu Miejskiego, pl. Nowy Targ nr 1-8, przy czym dokładne informacje wraz z numerami telefonów i godzinami przyjmowania klientów znajdują się tu:
  www.bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/8519/wypis-i-wyrys-z-obowiazujacego-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego
  www.bip.um.wroc.pl/sprawa-do-zalatwienia/8381/zaswiadczenie-o-braku-miejscowego-planu-zagospodarowania-przestrzennego 
   
 4. DOKUMENTY GEODEZYJNE (WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW, WYRYS Z MAPY EWIDENCYJNEJ, WYCIĄG Z WYKAZU ZMIAN DANYCH EWIDENCYJNYCH)
  Dokumenty te wydawane są przez Starostwo Powiatowe właściwe ze względu na miejsce położenie działki.
  Dla działek położonych we Wrocławiu dokumenty te można uzyskać w Zarządzie Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu, al. M. Kromera nr 44, przy czym szczegółowe informacje znajdują się tu:
  www.zgkikm.wroc.pl
  UWAGA: Prosimy pamiętać aby dokument geodezyjne były zaopatrzone w adnotację, że „Dokument niniejszy przeznaczony jest do dokonywania wpisu w księdze wieczystej”.
   
 5. ODPISY SKRÓCONE AKTÓW STANU CYWILNEGO (URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA, ZGONU)
  W związku z wprowadzeniem Rejestru Stanu Cywilnego praktycznie wszelkie odpisy aktów stanu cywilnego można uzyskać w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego (USC) (adresy i numery telefonów USC w Polsce znajdują się tutaj - www.mswia.gov.pl/pl/import/98,dok.html).
  Urząd Stanu Cywilnego we Wrocławiu położony jest przy ul. P. Włodkowica nr 20, przy czym dokładne dane i numery telefonów znajdują się tu:
  www.bip.um.wroc.pl/artykul/227/3173/urzad-stanu-cywilnego