Postępowanie spadkowe

  • dane spadkobierców,
  • odpis skrócony aktu zgonu osoby zmarłej oraz informacja o ostatnim miejscu jej zamieszkania,
  • zaświadczenie o numerze PESEL osoby zmarłej, chyba że odpis skrócony aktu zgonu zawiera pieczątkę z numerem PESEL zmarłego,
  • testament (jeżeli został sporządzony),
  • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców:
    • małżonkowie - odpis skrócony aktu małżeństwa,
    • dzieci - odpis skrócony aktu urodzenia, chyba że osoby te zawarły związek małżeński i zmieniły nazwisko to dodatkowo odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o zmianie nazwiska.

UWAGA: Proszę pamiętać, że będziecie musieli Państwo zostawić w Kancelarii oryginały przedkładanych aktów stanu cywilnego i testamentów.

PRZECZYTAJ GDZIE UZYSKAĆ WYMAGANE DOKUMENTY